KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Deklaracja Dostępności

Właściwa treść Deklaracji Dostępności

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Data publikacji strony internetowej: 2011-06-06.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo - skany.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-04-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa - Kamila Niewiadomska,
adres e-mail - kontakt@zseth.elodz.edu.pl,
numer telefon - 42 654 00 05.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi ul. Drewnowska 171 ma dwie siedziby: główną przy ul. Drewnowskiej 171 i siedzibę przy
al.1-go Maja 89.

Budynek przy ul. Drewnowskiej 171

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Drewnowskiej 171. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Wejście główne znajduje się od ul. Drewnowskiej 171
i zaopatrzone jest w schody biegnące z dwóch stron-schody prawa strona 5 stopni, lewa strona 9 stopni.

Drzwi wejściowe (jednoskrzydłowe)– otwierane są za pomocą domofonu a przycisk do niego znajduje się po lewej stronie drzwi.

Budynek jest podpiwniczony: parter, podwyższony parter,
I piętro. Aby wejść na podwyższony parter należy pokonać 11 stopni. Do udzielenia informacji przy wejściu głównym znajdują się pracownicy obsługi. W holu głównym znajduje się punkt monitoringu szkoły obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły oraz hol.

Budynek składa się z 3 kondygnacji i na każdym poziomie znajduje się korytarz (podpiwniczenie, parter, 1 piętro). Aby dostać się na korytarz na 1 piętro należy pokonać schody – wejście na I piętro 22 stopnie, aby wejść od wejścia głównego do poziomu podpiwniczenia trzeba pokonać schody – 7 schodów, aby zejść z podwyższonego parteru na parter trzeba pokonać – 7 schodów.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

W odległości ok 60m od szkoły znajduje się parking osiedlowy – brak wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Dyrektor jednostki wyraża się na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak możliwości; skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Możliwość pomocy osobie niepełnosprawnej przez personel obsługi.

Budynek przy al.1-go Maja 89

Aby wejść do budynku należy pokonać furtkę wejściową. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. Wejście na teren placówki jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

Budynek składa się z 5 kondygnacji (piwnica, parter i 3 piętra).

Aby wejść na podwyższony parter wejściem głównym należy pokonać 8 stopni.

W budynku znajduje się punkt monitoringu obsługiwany przez oddelegowaną osobę.

Aby dostać się na I piętro należy skierować się do jednej z dwóch klatek schodowych znajdujących się po bokach budynku.

Klatka prawa – wejście na parter ( 7 stopni)

Parter – I piętro – 11 + 10 stopni

I pietro – II pietro – 11 + 11 stopni

II pietro – III pietro – 11 + 11 stopni

Klatka lewa - wejście na parter ( 5 stopni)

Parter – I piętro – 11 + 10 stopni

I pietro – II pietro – 11 + 11 stopni

II pietro – III pietro – 11 + 11 stopni

Klatka - Główne wejście do szkoły z poziomu ulicy na parter - 8 stopni

Z poziomu parteru schody na salę gimnastyczną i przebieralnie przy sali gimnastycznej – 5 stopni.

Brak toalety przystosowanej dla wymagań osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

Po uprzednim kontakcie telefonicznym jest możliwość wjazdu na teren szkoły. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Istnieje możliwość pomocy osobie niepełnosprawnej przez personel obsługi.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych